Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

งานวิจัยของสาขา


1. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
1.1 ระดับนานาชาติ
-อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล-
1.2 ระดับชาติ
-อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล-
2. บทความวิชาการ/บทความวิจัย ที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
2.1 ระดับนานาชาติ
-อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล-
2.2 ระดับชาติ
-อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล-
3. ตำรา/หนังสือ
-อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล-
4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ทางเว็บไซด์
-อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล-
5. โครงงานวิจัย
ณรงค์ฤทธิ์ มะสุใส และคณะ. (2561). การออกแบบลายผ้าทอมือสำหรับสร้างสรรค์แฟชั่นร่วมสมัยจากภูมิปัญญากลุ่มวิสาหกิจชุมชน
          ตำบลกุดหว้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
กาฬสินธุ์: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์. สืบค้นจาก https://itcs-sht.ksu.ac.th/manage/ 
          upload_file/xJmCnnXgKs220200827081215.pdf


 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์